برای مشاهده لیست شرکت ها کلیک نمایید

همه حوزه ها و اشکال زندکی اجتماعی انسان وابسته به خدمات متفاوت و متنوعی ست که حیطه خدمات را شکل میدهد . تولید ارزش های اقتصادی خلق میکند بدون خدمات امکان تحقق ارزش وجود ندارد.

تولید کننده برای فروش محصولات و تحقق ارزشهایی که خلق کردهاست به خدمات متنوعی نیازمند است : حمل و نقل ، بازاریابی ، بانکداری ، فروش خدماتپس از فروش و هزاران خدمت مرتبط دیگر .

صنعت و خدمات دوش به دوش یکدیگر حرکت می کنند و امروزه بخشخدمات در کشورها نقش بزرگ ، تعیین کننده و اثر گذاری دارد.

کشور ما استثناء نیست و نیاز به پویایی بخش خدمات در کناربخش صنعت دارد ، گروه خدمات شرکتهای عضو آرادمانی آن دسته از شرکتهایی را در برمیگیرد که فعالیتهایشان کمک به تحقق ارزشهای تولید شده در صنایع متفاوت کشور میباشد.

شرکت های خدماتی
Home
تماس با ما
درباره ما