در بخش دانلود کاتالوگ های عمومی شما میتوانید به کاتالوگ های دو جانبه یا چند جانبه شرکت های عضو گروه در حوزه های مختلف دسترسی پیدا کنید . از آنجاییکه هدف گروه هم افزایی توان شرکتهای عضو و فعالیت مشترک در توسعه و گسترش بازار میباشد این کانالوگ ها مبین چنین همکاری و تحقق هدف مشترک در انجام بازاریابی غیر انتفاعی مشترک میباشد . بالغ بر صد شرکت به این طرح پیوسته و در همکاری نزدیک از گسترش و توسعه سایر شرکتهای عضو گروه حمایت و پشتیبانی بعمل می آورند . زیبایی کار بر کسی پوشیده نیست و مبین فهم عالی شرکتهای عضو در حمایت از سایر همکاران شان در شرکتهای دیگر میباشد .

Home
تماس با ما
درباره ما